Styremøte 07.12.2016

Notat frå styremøtet 07. desember 2016

Til stades: Terje Isdal, Mats Ellingsen, Patrick Tvedt, Gjert Holtan og Hilde Midthaug (Jarle S. Færøy kunne ikkje delta)

Diskuterte saker:

Biler som parkerer i veien, m.m.

Kjøretøy som er parkert langs vei må flyttes til tilvist parkeringsareal da de står til hinder for brøyting og for utrykningskjøretøy. Styret minner også generelt om at areal avsatt til gjesteparkering ikke skal brukes til permanent parkering for beboere i feltet. Veier og parkering kjem på plass, men det kan fort ta fleire år.. Styret følger dette opp.

Drenering langs fjellside

Bebuarar har gått saman og utført dreneringsarbeid langs fjellsida for å få vekk overflatevatn.

Sikring av skrent

Skrent må sikrast då det går ein mykje brukt sti og skuleveg oppe på fjellskrenten.

Rekkefølgekrav felt 7-2

Før felt 7-2 kan igangsettast må utbyggar forholde seg til gjeldande rekkefølgekrav.  Vi følger dette opp og får klarhet i kva krav det er snakk om.

Bossplasser

Oppfordre om å ta inn spann etter tømming.

Hastighet gjennom feltet

Det er 30 sone i heile feltet, men svært ofte blir det observert biler/personer som ikkje respekterer dette.

Dugnad

Vi må ha opp igjen gjerdet på nordsida av bingen, men ønsker å tilpasse åpningen slik at det vil være mulig å trille inn ein normal tillhengar. Postkassestativ er ikkje velforeninga ansvarlig for, men vi foreslår å oppfordre til maling og vedlikehold som oppgaver ifm. dugnadane våre.

Brøyting

Tore Gjerstad skal utføre vintervedlikeholdet også denne sesongen.

Neste styremøte

Neste styremøte blir tidlig i februar 2017